D1111-084 (2)

The 19th Knesset swearing in ceremony at the Knesset Plenom in Jerusalem. In the picture, Shas MK Yisrael Eichler (right). è÷ñ äùáòú äëðñú ä-19 áîìéàú äëðñú áéøåùìéí. áöéìåí, çáø äëðñú îñéòú ùñ éùøàì àééëìø (îéîéï).