AMOS BEN GERSHOM22

THE SWEARING IN CEREMONY OF THE 18TH KNESSET IN JERUSALEM. IN THE PHOTO, (C) THE NEW KNESSET MEMBER YAACOV LITZMAN. è÷ñ äùáòú äëðñú äùîåðä òùøä, áîìéàú äëðñú áéøåùìéí. áöéìåí (áîøëæ), çáø äëðñú éò÷á ìéöîï îîôìâú éäãåú äúåøä.