Uncategorized

נפש בריאה בגוף בריא

למרות שהכול מבינים שהקצאת שטחים עירוניים למגרשי ספורט חשובה מאוד לאיכות חיי התושבים, בעיריית בני ברק יש מחסור במגרשי ספורט ומתקני כושר לשימוש חופשי לתושבי העיר. כתוצאה מכך בני נוער רבים נאלצים לרעות בשדות זרים בערים השכנות לבני ברק. טובה בוריה, פעילת נבחרות ומנכ"לית עמותת טוב בלב מתארת את השלכות הבעייתיות של התופעה.