mark newmann lem

MUNICIPAL ELECTIONS. IN THE PHOTO, AN ISRAELI WOMAN CASTS HER VOTE IN MAALE ADUMIM. áçéøåú ìøùåéåú äî÷åîéåú. áöéìåí, àæøçéú îöáéòä á÷ìôé, áòéø îòìä àãåîéí.